PRIVACY VERKLARING – TVELT BV


1.         Algemeen

1.1.     U bezoekt de websites van TVELT BV, www.tvelt.be.

1.2.     TVELT BV is de Uitbater van het diensten- en bedrijvencentrum “TVELT”, ondergebracht aan de Koning Albertstraat 104, 8210 Veldegem (hierna verder te noemen het “Bedrijvencentrum” of “Tvelt”).

1.3.     TVELT BV heeft als activiteit het verlenen aan ondernemingen (hierna verder te noemen “gebruikers”) van een geheel van niet te scheiden diensten door middel van een complete en geïntegreerde infrastructuur.

1.4.     De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor TVELT BV van essentieel belang. In deze Privacy verklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen TVELT BV zorg dragen voor uw gegevens. De principes en maatregelen die TVELT BV toepast, zijn opgenomen in onderhavige Privacy verklaring (“Privacy verklaring”).

1.5.     Deze Privacy verklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door TVELT BV, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Koning Albertstraat 104 en met ondernemingsnummer 0462.265.673  (hierna: “TVELT”, “we” of “wij”).

1.6.     Deze Privacy verklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens TVELT over u als (kandidaat) gebruiker, websitebezoeker, onderaannemer, vertegenwoordiger van de gebruiker, leverancier kan verwerken, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.

Contactgegevens:

TVELT BV
Koning Albertstraat 104
8210 ZEDELGEM
info@tvelt.be
www.TVELT.be


2.         TVELT als verwerkingsverantwoordelijke[1]

2.1.     TVELT is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn bij TVELT. 

2.2.     TVELT zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.


3.         Welke persoonsgegevens worden verzameld via welke kanalen[2]

3.1.      Algemeen

3.1.1. Deze Privacy verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door TVELT in België in verband met de diensten die zij aanbiedt. Hieronder vallen de gegevens die (i) online worden verzameld via het contactformulier, de TVELT nieuwsbrief, marketingcampagnes en advertenties op onze website en (ii) offlineworden verzameld via telefonie, service en samenwerkingsovereenkomsten . 

3.1.2. Algemeen ontvangen wij en verwerken wij gegevens van gebruikers, leveranciers, partners, onderaannemers en hun medewerkers in het kader van haar diensten- en bedrijvencentrum,  samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

De gegevensverzameling wordt verzameld via verschillende kanalen waarvan hieronder detail wordt gegeven: de eigenlijke diensten die zij verleent aan gebruikers, de prospectie (eventueel via derde partijen), de website, het contactformulier, de nieuwsbrieven, sociale media en google analytics en cookies. 

3.1.3. Deze Privacy verklaring geldt ook voor aanbiedingen en advertenties van TVELT, diensten die TVELT of een derde namens TVELT kunnen vertonen op websites (zoals aanbieders van dienstencentra waarmee TVLET heeft gecontracteerd), platformen en applicaties van derden op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites, platformen en applicaties van derden hebben ook hun eigen privacy verklaringen en algemene voorwaarden. TVELT raadt u aan deze te consulteren voorafgaand aan uw bezoek van de websites, platformen en applicaties van derden. 

3.1.4. Deze Privacy verklaring maakt integraal deel uit van de algemene en specifieke voorwaarden van TVELT zoals omschreven in de dienstenovereenkomst of de informatieve folders.

3.1.5. TVELT vraagt niet naar specifieke gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de gebruikers raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens of gegevens over uw seksuele geaardheid.

3.2.     Diensten voor haar diensten- en bedrijvencentrum

De gegevens die worden verzameld voor de activiteiten van haar diensten- en bedrijvencentrum kunnen via verschillende kanalen worden verzameld (website, e-mail, telefonie, persoonlijke plaatselijke gesprekken, briefwisseling per post,…). De gegevensverzameling is afhankelijk de hoedanigheid van de persoon waarvan de gegevens worden verzameld.

Algemeen kan volgende opdeling gemaakt worden:

Categorie:
Potentiële gebruiker

Gegevens:
Gegeven van de onderneming en de vertegenwoordigers (en UBO’s), waaronder: activiteiten, naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en plaats, nationaliteit, (mobiel of vast) telefoonnummer, btw-nummer, rijksregisternummer (“Algemene Identificatiegegevens”), de gegevens over het gedrag en de voorkeuren van de potentiële gebruiker die zij met toestemming verstrekt.

Categorie:
Gebruiker

Gegevens:
De Algemene Identificatiegegevens alsook de vereiste gegevens voor de dienstenovereenkomst (financiële afspraken, rekeningnummer, betaalgegevens).  Verdere gegevens die door de gebruiker worden verstrekt.

3.3.     Opslag van toegangsgegevens aanmaken van logbestanden

TVELT beschikt over een website om u te informeren over de  diensten TVELT. Wanneer een websitebezoeker zich toegang verschaft tot de website van TVELT en wanneer gegevens worden ingevoerd, worden de toegangsgegevens opgeslagen in een logbestand. Deze persoonsgegevens bestaan uit:

 • Datum/tijd van het opvragen van de pagina;
 • Status van toegang;
 • Overgedragen gegevenshoeveelheid;
 • IP-adres en gebruikersnaam van geauthenticeerde websitebezoeker;


Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de website van TVELT weer te geven, de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen en onze online aanwezigheid te optimaliseren. De gegevens kunnen worden gebruikt in een geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden, maar ook ten behoeve van gegevensbeveiliging, met name voor foutanalyse en het voorkomen van hackpogingen.[3]

3.4.     Contactformulier

De website van TVELT voorziet de mogelijkheid om via het tabblad “contact” persoonsgegevens aan TVELT over te maken. Deze informatie wordt altijd vrijwillig ingevoerd. Als u ons persoonlijke of zakelijke informatie verstrekt via het tabblad “contact”, zal TVELT deze informatie alleen gebruiken voor het beoogde doel. Uw toestemming vormt de wettelijke basis hiervoor[4].

3.5.     Nieuwsbrieven

3.5.1. U kan zich vrij aanmelden voor de nieuwsbrieven van TVELT, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming[5]. Indien u dit doet, dan worden uw contactgegevens opgenomen in de database van TVELT en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten met als grondslag het gerechtvaardigd belang van TVELT[6]. Uw gegevens zullen niet worden verzonden aan derden.

3.5.2. Door uw e-mailadres in te voeren, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrieven om u te informeren over het nieuws van TVELT.

3.5.3.  U kunt op elk moment uitschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven en de toestemming die u hebt gegeven annuleren. Dit zal effect hebben voor de toekomst. Als u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, gebruik dan de link bij nieuwsbrief om u uit te schrijven. Uw contactgegevens blijven wel bewaard binnen de database van TVELT, zodat we nog steeds de andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u uw gegevens hieruit wil verwijderen, volg dan de stappen zoals uiteengezet in artikel 10 van de Privacy verklaring.

3.6.     Sociale Media

3.6.1. Op de website van TVELT wordt momenteel gebruik gemaakt van de Social-Media diensten Facebook en LinkedIn. 

3.6.2. Als u een bezoek brengt aan de website van TVELT en op het logo van één van de sociale diensten klikt, wordt u naar de betreffende externe pagina van deze netwerkdienst doorverbonden.[7] Wanneer u één van de knoppen aanklikt, terwijl u bij één van de diensten ingelogd bent, kan de informatie, dat u een bezoek aan ons online-aanbod gebracht hebt, daar aan uw gebruikersaccount toegewezen worden. Als u lid bij één van de diensten bent en niet wenst dat de sociale netwerken via het online-aanbod gegevens over u verzamelen en deze aan uw gegevens als lid koppelen, dient u vóór het aanklikken van één van de logo’s bij LinkedIn of Facebook uit te loggen.

3.6.3. TVELT heeft geen kennis van de inhoud van de overgemaakte gegevens en over het gebruik daarvan door de sociale diensten. Deze websites, platformen en applicaties hebben hun eigen Privacy verklaringen en algemene voorwaarden. TVELT raadt u aan deze te consulteren voorafgaand aan uw bezoek van deze websites, platformen en applicaties.

3.7.  Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC. ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe deze wordt gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd bij uw gebruik van deze website, wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "gat._anonymizeIp ();" om de anonieme opname van IP-adressen te garanderen ("IP-masking"). Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter afgekapt door Google vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik. Google zal uw IP-adres (verzonden door uw browser en overgedragen via Google Analytics) niet koppelen aan andere gegevens in het bezit van Google.[8]

3.8.  Cookies

De website van TVELT maakt gebruik van “Cookies”.[9] Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en specifieke gegevens bevatten zodat u bij een volgende bezoek weer wordt herkend. De cookie wordt alleen opgeslagen als u instemt met het opslaan door op OK te drukken. Verder worden er cookies gebruikt in persberichten om de aangemelde persoon te herkennen zodat opnieuw aanmelden niet nodig is. U kunt de cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser verwijderen. 


4.         Waarom verzamelt TVELT uw gegevens?[10]

4.1.     Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

4.2.     De algemene identificatiegegevens dienen onder andere voor:

 • Contacten met gebruikers via telefoon, gsm, e-mail, enzovoort;
 • Boekhoudkundige redenen (facturatie) en het afhandelen van betalingen;
 • De dienstenovereenkomst en het huishoudelijk reglement (en eventuele wijzigingen daarvan);
 • Nieuwsbrieven en andere informatie omtrent het aanbod van TVELT. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid;
 • Marketingactiviteiten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TVELT.
 • Prospectie.


5.         Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?[11]

5.1.      TVELT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, waaronder het leveren en verstreken van haar diensten om te voldoen en /of om te voldoen aan de interne werking van TVELT, zoals het onderhoud van het klantenbestand en relatiebeheer en procedurele waarborgen. 

5.2.     Verder worden de persoonsgegevens bijgehouden zolang de samenwerking aanwezig is en niet is afgerond of door een van de partijen opgezegd werd. Na het beëindigen van de contractuele relatie worden de persoonsgebonden gegevens nog tien jaar bijgehouden in het kader van de verplichtingen van TVELT i.v.m. de op haar van toepassing zijnde regelgeving.

Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden kunnen worden.


6.         Overdracht aan derde partijen[12]

6.1.     Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt TVELT uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van TVELT.

6.2.     TVELT draagt uw gegevens enkel over aan gerechtvaardigde verwerkers, dit zijn bedrijven die wij opdracht geven om gegevens de verwerken binnen de wettelijk gedefinieerde parameters (dienstverleners, aannemers)[13]. In dit geval blijft TVELT verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. TVELT heeft dienaangaande diverse juridische, technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, en voert regelmatig controles uit, om ervoor te zorgen dat de verwerkers voldoen aan de Europese en nationale verplichtingen rond gegevensbescherming.

6.3.     Meer bepaald contracteren wij met de volgende vertrouwde aannemers op volgende gebieden:

 • Samenwerkingspartners van TVELT die onder eigen verantwoordelijkheid diensten aan u leveren. Dit is het geval wanneer u ons verzoekt om diensten van deze partners te leveren, of als u instemt met de betrokkenheid van de partner, of als we de partner betrekken in een situatie waarin we wettelijk zijn toegestaan, zoals de prestaties binnen een contractuele relatie;
 • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om TVELT te vragen de informatie openbaar te maken;
 • Externe leveranciers van diensten aan TVELT, zoals data-verwerkingsleveranciers (IT), marketing, verkoop, consulting, financiën, HR, logistiek, klantenservice, drukwerk;
 • Bepaalde gereguleerde (vrije) beroepen, zoals advocaten, notarissen of accountants. 


7.         Minimale gegevensverwerking[14]

De persoonlijke gegevens die TVELT verzamelt zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.


8.         Automatische verwerking & profilering

TVELT doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.


9.         Hoe beveiligen wij uw gegevens?[15]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.


10.     Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?[16]

10.1.  Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens[17]

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

10.2.  Intrekken van toestemming, bezwaar en recht van overdracht van uw gegevens[18]

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TVELT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan bij TVELT een verzoek indienen om de persoonsgegevens die TVELT van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Al deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via info@TVELT.be

10.3.  TVELT wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel

Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be
commission@privacycommission.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Vragen en suggesties over het thema gegevensbescherming zijn altijd welkom. Voor TVELT is dit erg belangrijk. Bij vragen over gegevensbescherming kunt u TVELT bereiken op het adres vermeld onder Art. 1 van deze Privacy verklaring.


11.     Wijzigingen aan de Privacy verklaring

TVELT kan deze beschermingsverklaring wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. TVELT zal uw rechten onder deze Privacy verklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.


[1] Artikel 5, lid 1(a) GDPR

[2] Artikel 13; artikel 12, lid 1 GDPR.

[3] Artikel 6, 1 (f) GDPR.

[4] Artikel 6, 1 (a) GDPR.

[5] Artikel 6, 1 (a) GDPR.

[6] Artikel 6, 1 (f) GDPR.

[7] Artikel 6, 1 (f) GDPR.

[8] Artikel 6, 1 (f) GDPR.

[9] Artikel 6, 1 (f) GDPR.

[10] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1 GDPR.

[11] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a) GDPR.

[12] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19 GDPR.

[13] Artikel 28 GDPR.

[14] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1 GDPR.

[15] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1

[16] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1

[17] Artikel 15, 16 en 17 GDPR.

[18] Artikel 20 en 21 GDPR.